PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenikom za informiranje imenovana je Adela Sočev, dipl. politolog, ravnateljica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Društvu Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije:

  • poštom na adresu: B. Radića 7, 48 000 Koprivnica
  • putem telefona na broj: 048/642-193
  • na fax broj: 048/642-177
  • elektroničkom poštom na: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije nalazi se u prilogu.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine. ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html ) od 24. siječnja 2014. godine.

ZAKONI

DOKUMENTI

Sjednice i dokumenti