PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenikom za informiranje imenovana je Adela Sočev, dipl. politolog, ravnateljica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Društvu Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije:
 • poštom na adresu: B. Radića 7, 48 000 Koprivnica
 • putem telefona na broj: 048/642-193
 • na fax broj: 048/642-177
 • elektroničkom poštom na: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije nalazi se u prilogu. Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine. ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html ) od 24. siječnja 2014. godine.

ZAKONI
 • Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
 • Zakon o udrugama
 • Pravilnik o načinima i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne (područne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa
 • Strategija 2020
 • Strategija uključivanja mladih
 • Statut HCK
 • Statut Društva Crvenog križa KKŽ


 • DOKUMENTI
 • Propisi Pristup informacijama
 • Obrazac 2 -Zahtjev za pristup informacijama
 • Obrazac 3 -Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Obrazac 4 -Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • Statut Društva Crvenog križa Koprivničko- križevačke županije
 • Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infomacijama za 2015.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.
 • Godišnje izvješće Zakon PPI 2016.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2018.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2019.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2019.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2020.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2020.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2021.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2021.
 • Sjednice i dokumenti