Nabava

Stručni nadzor nad izgradnjom i koordinator zaštite na radu Centra za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list
 • Prilog II_Troškovnik
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru

 • Usluge objava u medijima u sklopu projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list_Grupa_1
 • Prilog I_Ponudbeni list_Grupa_2
 • Prilog II_Troškovnik_Grupa 1
 • Prilog II_Troškovnik_Grupa 2
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru-Grupa 1
 • Odluka o odabiru-Grupa 2

 • Edukacije o horizontalnim temama u sklopu projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list
 • Prilog II_Troškovnik
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru

 • Nabava promotivnih materijala i nadogradnja web stranice u projektu Centar za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list_Grupa 1
 • Prilog I_Ponudbeni list_Grupa 2
 • Prilog II_Troškovnik_Grupa 1
 • Prilog II_Troškovnik_Grupa 2
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru-Grupa 1
 • Odluka o odabiru-Grupa 2

 • Usluge stručnjaka za javnu nabavu u sklopu projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list
 • Prilog II_Troškovnik
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru

 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za pomoć u kući
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list
 • Prilog II_Troškovnik
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru

 • Izjave o postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016)
  Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
  1. STOLART, obrt za ugradnju stolarije i usluge, vl. Zoran Jakupić, Koprivnički Ivanec, Koprivnička 12 B

 • Izjava o sukobu interesa_ravnateljica

 • Pravilnik i procedure o nabavi roba, usluga i radova GDCK Koprivnica
 • Plan nabave za 2020. godinu
 • I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
 • II. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 • III. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

 • Plan nabave za 2021. godinu
 • I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
 • Skip to content