Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa ima 23 člana koji se na konstituirajućoj sjednici Skupštine biraju iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine.

Glavni odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Hrvatskog Crvenog križa između sjednica Skupštine. Rješava sva pitanja u tijeku godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine kao i pravima utvrđena Statutom Hrvatskog Crvenog križa. Glavni odbor sastaje se prema potrebi.

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa: razmatra i usvaja godišnje programe i financijske planove i brine o njihovu izvršenju, odlučuje o korištenju i raspolaže sredstvima, donosi odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa, o visini članarine, o osnivanju ustanova i trgovačkih društava te daje suglasnost na odluku o osnivanju kad je osnivač društvo Hrvatskog Crvenog križa. Odlučuje o korištenju fondova Hrvatskog Crvenog križa.

Glavni odbor brine o kadrovskoj politici, razmatra aktualna pitanja iz rada pojedinih društava i Hrvatskog Crvenog križa u cjelini, zauzima stavove te donosi preporuke, zaključke, smjernice i upute za rad društava i pravila rada za pojedine djelatnosti. Glavni odbor osniva radna tijela prema potrebi, imenuje Komisiju za priznanja i Etičko povjerenstvo. Glavni odbor donosi normativne akte vezano uz rad središnje Stručne službe Hrvatskog Crvenog križa.