GD CK Koprivnica

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenikom za informiranje imenovana je Adela Sočev, dipl. politolog, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i dopunama Zakona ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html ).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog

križa Koprivnica:

–  poštom na adresu: B. Radića 7, 48 000 Koprivnica

–  putem telefona na broj: 048/642-193

–  na fax broj: 048/642-177

–  elektroničkom poštom na: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica nalazi se u prilogu.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine. (http://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html) od 24. siječnja 2014. godine.

ZAKONI I DOKUMENTI

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Zakon o udrugama

Pravilnik o načinima i rokovima plaćanja sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa

Strategija 2020

Strategija uključivanja mladih

Statut HCK

Statut Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica

PRISTUP INFORMACIJAMA

Propisi Pristup informacijama

Obrazac 2 -Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 -Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 -Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2015.

Financijski plan 2016.

Financijski plan 2015.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2016.

Godišnje izvješće Zakon o PPI 2016.

ODLUKE SA SKUPŠTINE

2015.

Poziv Skupština GD CK Koprivnica 15.09.2015.

Poziv Skupština GD CK Koprivnica 15.12.2015.

Skupština GD CK Koprivnica Dnevni red 15.09.2015.

Poslovnik o Radu Skupštine GD CK Koprivnica 15.12.2015.

Program rada za 2016. godinu

Financijsko za izvješće za 2015. godinu

Upitnik o funk. sustava i fin. upravljanja i kontrola za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

 

2016.

Izvještaj Nadzorni Odbor 5.05.2016.

Poziv za Skupštinu 5.05.2016.

Poslovnik o radu Skupštine 5.05.2016.

Zapisnik sa treće Sjednice Skupštine

Odluka o izborima 5.05.2016.

Dnevni red Skupštine 19.12.2016.

Poslovnik o radu Skupštine 19.12.2016.

Zapisnik sa četvrte Sjednice Skupštine

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu

Bilješke uz Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu

Plan rada za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu 19.12.2016.

Financijski plan nabave imovine 19.12.2016.

Bilješke uz Financijski plan 2017. 19.12.2016.

 

2017.

Dnevni red Skupštine 9.05.2017. godine

Poslovnik o radu Skupštine 9.05.2017. godine

Zapisnik GD CK Koprivnica Skupština 19.12.2016. godine

Izvješće o radu GD CK Koprivnica za 2016. godinu

Financijski izvještaj GD CK Koprivnica za 2016. godinu

Upitnik o funkcioniranju sustava finan. upravljanja i kontrola za 2016. godinu

Izvještaj Nadzornog odbora GD CK Koprivnica za 2016. godinu

Odluka o značajnim odstupanjima prihoda i rashoda